Es pot prohibir fer fotos a Barberà del Vallès ?

0
449

Hem tingut coneixement que està en fase d’aprovació el “Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals del patronat municipal d’esports de Barberà del Vallès” Com abonats i/o usuaris de les instal·lacions del Patronat Municipal d’Esports i després d’haver llegit el Reglament voldriem sol·licitar unes respostes per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en vers als següent punts:| L’article 28 del Reglament inclós al Capítol 5 “REGLAMENT GENERAL D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS” ha estat redactat de la següent forma: “Article 28. Realització de filmacions o fotografies A efectes de la normativa vigent vers la protecció de l’honor i la intimitat, no està permès la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus en cap espai de les IEM. Excepte autorització expressa del PME.” IEM queda definit al reglament a l’Article 3. “Article3. Definició d’instal·lacions esportives municipals S’entén per instal·lacions esportives municipals (d’ara endavant IEM) els complexos esportius, pavellons i tots els edificis, locals, camps esportius o qualsevol altre espai de titularitat municipal, en els quals el Patronat Municipal d’Esport (d’ara endavant PME) autoritza la pràctica o l’ensenyament de qualsevol activitat física, esport, curset esportiu classe d’educació física. Tindran la mateixa consideració tots els béns mobles de titularitat municapal adscrtis a aquestes dependències, així com tots els edificis, terrenys, dependències i espais reservats de forma permanent al públic i a les instal·lacions de titularitat municipal destinades a l’activitat esportiva. Les IEM definides en el paràgraf anterior són béns de domini públic afectes al servei públic. També ho són els béns mobles incorporats permanentment a qualsevol IEM perquè s’hi pugin dur a terme les activitats que li són pròpies. Amb motiu de la celebració d’un esdeveniment esportiu, podran tenir consideració d’IEM, de forma eventual i amb caràcter extraordinari, els espais urbans i les vies públiques, i es regiran sempre pel que disposa aquest reglament en allò que hi pugui ser d’aplicació” L’article 18.1 de la Constitució Espanyola diu: “Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge”. Aquests drets queden regulats mitjançant la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. En la Llei Orgànica 1/1982, queda establert que el Dret a la pròpia imatge és de la persona com a entitat jurídica, i és la mateixa persona la que ha de donar autorització o no sobre la utilització de la seva imatge. Només en determinades circunstàncies seran el Ministeri Fiscal o els Estaments Judicials els encarregats de vetllar pels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge. La Llei no preveu que un dret fonamental individual que afecta a les persones físiques pugui ser decidit per una Institució Local. L’Article 28 del Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès no permet l’enregistrament d’imatges per protegir els drets a l’honor i la intimitat. El Patronat Municipal d’Esports s’atribueix el poder de denegar o autoritzar un Dret Constitucional Fonamental de les persones. Si la finalitat de prohibir l’enregistrament d’imatges és garantir uns drets personals, sense que es tingui en compte la opinió de les persones afectades i essent el PME el que decideix per aquestes, com el PME es dóna potestat a si mateix per autoritzar aquests enregistraments sense tenir en compte de nou la voluntat d’aquestes persones? A més, aquest apartat dóna potestat als dirigents del Patronat Municipal d’Esports per autoritzar o denegar els permisos per poder prendre fotografies o enregistrar imatges sense cap criteri objectiu, podent generar actuacions arbitràries i injustes. Tanmateix, les persones que poden tenir responsabilitat en la publicació d’una imatge d’una persona són, segons el cas, l’autor de la fotografia, la persona que puja la imatge a internet o el director/editor de la publicació que mostra la fotografia, però mai la responsabilitat recau sobre el titular del lloc on s’ha realitzat aquesta. De igual forma, exposar que es poden donar multitud de casos en que tenint l’autorització expressa de la persona a ser fotografiada no es pugui fer aquesta perquè ho prohibeix un reglament que s’atribueix competències que no li pertoquen. Un exemple molt il·lustratiu és el d’un pare o mare que vol fer una filmació o unes fotografies al seu fill o fills mentre realitzen esport, ja sigui un partit de futbol, una competició d’atletisme o qualsevol altre activitat i no ho pugui fer en compliment al reglament. Com pot prohibir un reglament que uns pares puguin fer fotos als seus fills essent aquests els únics responsables dels seus drets? i encara més greu, com és possible que hagi de ser el responsable del Patronat Municipal d’Esports el que hagi d’autoritzar aquestes fotografies? I un cas que es pot donar i que vulnera tot sentit comú és el ciutadà que faci fotografies a a un amic que li hagi demanat que el fotografiï prèviament al Passeig Doctor Moragas de Barberà del Vallès durant la Cursa contra el Racisme i sigui sancionat amb una quantitat de 750 euros. Recordem que el article 3 del Reglament preveu que durant un esdeveniment esportiu la via pública pot considerar-se com IEM, fer fotos incumpliria l’article 28, tipificada a l’article 52 com una falta lleu la qual comporta una multa de fins a 750 euros, sanció que estableix l’article 55 del règim sancionador del reglament. Com es pot explicar, que es vulgui prohibir fer fotografies a les instal·lacions esportives municipals i la pròpia Revista d’Informació Local de Barberà hagi publicat imatges de molt dels nostres fills realitzant diverses activitats, sense cap tipus d’autorització per part dels pares dels menors, i aquestes a hores d’ara encara són penjades a la web de l’Ajuntament? Degut als punts anteriorment exposats, SOL·LICITEM Que no s’inclogui l’article 28 al Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals del patronat municipal d’esports de Barberà del Vallès Que ens contesti per escrit als sota signants les següents preguntes: Quina llei atribueix potestat a un Ajuntament per poder regular aspectes referents als drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones? Quins criteris es seguiran per autoritzar o denegar de forma expressa la autorització per enregistrar imatges? Quan hi hagi un competició esportiva en les instal·lacions com s’informarà a tots els usuaris que no està permès l’enregistrament d’imatges? Com es farà complir aquesta norma? Pot aquest reglament prohibir-nos de forma legal fer fotografies als nostres fills en les instal·lacions del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès? Fotos fetes des de l\’any 2003 a les pistes municipals. Per veure el grup, segueix l\’enllaç.

No posts to display

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.