CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS EN PISTA COBERTA

0
458

COMPETICIÓ – Poden participar-hi tots els atletes pertanyents als clubs inscrits, sempre que estiguin en possessió de la fitxa federativa actualitzada per a la temporada en curs i tramitada pel club al qual representin. b) Cada equip estarà representat per un atleta per prova i un equip als relleus. Cada atleta només pot participar en una prova i un relleu. Els/les atletes de les categories INFANTIL, ALEVÍ i BENJAMÍ, no poden participar-hi. Els atletes CADETS, tant masculins com femenins, només poden participar a les següents proves : 60 – 3.000 – alçada – perxa- llargada – triple – 4×200 Els JUVENILS MASCULINS no podran fer la prova de pes. c) Només poden participar 2 atletes estrangers per equip, sempre que tingui la llicència en vigor. d) És obligatori que el Delegat de cada club presenti a la Secretaria de la competició els carnets dels atletes que competiran en l´encontre, juntament amb la inscripció, 45 minuts abans del començament de la competició.| e) Els atletes hauran de tenir a disposició del Jutge Àrbitre, per si ho requerís en qualsevol moment, els documents que els identifiquin (D.N.I., carnet de l’atleta). Si algun atleta incompleix aquesta norma, serà alineat "sota protesta", amb coneixement del Jutge Àrbitre. f) Els jutges poden impedir la participació de qualsevol atleta que incompleixi la normativa de la IAAF-RFEA pel que es refereix a la publicitat en la vestimenta. Així mateix poden impedir la participació d´un atleta quan no vesteixi la samarreta del club al qual representi, o si ha manipulat el dorsal. g) No hi pot participar cap atleta fora de concurs. h) A les proves de llargada, triple i pes els atletes realitzaran 4 intents, l’ordre de participació es mantindrà durant tot el concurs. i) • Col.locació dels llistons : Alçada homes : 1.70 – 1,75 – 1,80 – 1,84 – 1,88 – 1,91 – 1,94 – 1.97 – 2,00 – 2,03 – 2.06 i de 2 en 2 cm Alçada dones : 1,45 – 1,50 – 1,54 – 1,57 – 1,60 – 1,63 – 1,65 i de 2 en 2 cm Perxa homes : 3,60 – 3,80 – 4,00 – 4,15 – 4,30 – 4,45 – 4,55, de 10 en 10 cm fins 5,05 m i de 5 en 5 cm. Perxa dones : 2,20 – 2,40 – 2,60 – 2,75 – 2,90 – 3,00 – 3,10 – 3,15 i de 5 en 5 cm Els atletes poden demanar múltiples inferiors a 10 cm. en la prova d´alçada (masculí i femení), i de 20 cm. a la prova de perxa, fins arribar a les alçades inicials del llistó (sempre i quan això sigui possible tècnicament). Un cop assolida aquesta alçada hauran de seguir amb les establertes. Si només restés en competició un atleta, pot canviar-se la cadència de les alçades al seu gust. • Taula de batuda (triple salt) A la prova de triple salt s´utilitzaran un màxim de 2 taules de batuda. Tindran preferència les reglamentàries ( a 13 m. per als homes i a 11 per a les dones ), l´altra anirà en funció de la petició dels atletes participants. j) Les proves a disputar són les següents : 60 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 – Pes – Alçada – Perxa Llargada – Triple – 60 m.t. – Relleus 4 x 200. k) Els atletes que vulguin competir amb artefactes de la seva propietat hauran de lliurar-los al Director Tècnic 1 hora abans de la prova, per tal que siguin contrastats. l) El sorteig de carrers es farà al Comitè de Jutges, el dia 13 de gener a les 19,00 hores, segons el següent quadre de proves : 1 2 3 4 5 6 7 8 60 m.ll. Alçada 1 2 3 4 5 6 7 8 200 m.ll. Perxa 2 3 4 5 6 7 8 1 400 m.ll. Llargada 3 4 5 6 7 8 1 2 800 m.ll. Triple 4 5 6 7 8 1 2 3 1.500 m.ll. Pes 5 6 7 8 1 2 3 4 3.000 6 7 8 1 2 3 4 5 60 t. 7 8 1 2 3 4 5 6 4×200 8 1 2 3 4 5 6 7 • Es faran dues sèries a les proves de 200 – 400 i 4×200. • Els carrers pels quals es correran aquestes proves seran 3 – 4 – 5 – 6 • En aquestes proves no se seguirà l´ordre de carrers indicat, sinó ordre de participació. A la 1a. sèrie (1-2-3-4) i a la 2a. (5-6-7-8). Exemple : Carrers (1a. sèrie) Ordre Carrers (2a. sèrie) Ordre 3 1 3 5 4 2 4 6 5 3 5 7 6 4 6 8 • Als relleus 4×200 es faran dues sèries, agrupant-se els equips segons la puntuació aconseguida en l´encontre. A la 1a. sèrie participaran els clubs classificats des de la 5a. a la 8a. posició, fent-ho a la 2a. del 1r. al 4t. classificat. Els carrers s´atorgaran segons l´ordre de participació establert. Art. 2.- PARTICIPACIÓ a) Cnat.Catalunya de Clubs "A" : 18/1/04 – Vilafranca del Penedès. Els clubs classificats són els següents Masculí Femení INTEGRA 2-L’H-CNB INTEGRA 2 AA CATALUNYA-UBAE FC BARCELONA FC BARCELONA AA CATALUNYA-UBAE JA SABADELL CA MANRESA GEiE GIRONÍ CA VIC CE UNIVERSITARI JA SABADELL CA MANRESA GEiE GIRONÍ UA BARBERÀ GIRONA COSTA BRAVA Els clubs hauran de confirmar la seva participació, la data límit per a fer-ho serà el dia 18/12/03. En cas que algun club renunciés a participar-hi el seu lloc seria ocupat per l´equip que obtingui millor puntuació segons l´estat de marques presentat (per participar en el grup "B") i així successivament. Cnat.Catalunya de Clubs "B" : 18/1/04 – Vilafranca del Penedès. Podran inscriure´s tots els clubs que estiguin interessats en participar-hi, per a la qual cosa hauran de presentar un estat de marques puntuat segons la nova Taula IAAF. Prendran part els 7 clubs amb millor puntuació, més el club que descendeix del grup “A” [ Girona Costa Brava (masculí) i CN Reus-Ploms (femení) ] La data límit per a la inscripció/confirmació serà el dia 18/12/03 És obligatori que els clubs classificats confirmin la seva participació dintre del termini establert. b) Normes per omplir els estats de marques : Les marques que han de figurar seran les aconseguides a la temporada a l´aire lliure 02/03. Un atleta només pot figurar a l´estat de marques del club al qual pertany l´actual temporada, malgrat que les marques amb les quals hi figuri les hagi assolit mentre pertanyia a un altre club. Per tant, cap club no pot fer figurar a l´estat de marques els atletes que no hagin renovat per ell. Cada atleta només podrà puntuar en una prova. La puntuació es farà segons la nova Taula IAAF. A les proves de 60 m.ll. i 60 m.t. les marques a puntuar seran les de 100 m.ll. i 110/100 m.t. respectivament. A la prova de 3.000 m.ll. les marques vàlides seran les de 5.000 m.ll. Art. 3.- INSCRIPCIONS La inscripció haurà de ser lliurada per escrit a l’organització 45 minuts abans de l´inici de la competició. S´autoritza un màxim de 6 canvis sobre la inscripció. Els canvis poden realitzar-se fins a l´hora prevista per a l’entrada dels atletes a la Cambra de Requeriments. Els relleus no es comptabilitzaran com a canvis. Art. 4.- RECLAMACIONS Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de succeït l´incident o de ser coneguts els resultats de la prova. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l´interessat. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d´Apel.lació. Les reclamacions al Jurat d´Apel.lació es faran per escrit i hauran d´acompanyar-se de 30 €, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions d´aquest seran inapel.lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves dcisions en cas que es presentin evidències noves concloents. Tant les reclamacions com les decisions del Jutge Àrbitre i Jurat d´apel.lació han de constar a l´Acta de l´encontre. Art .5.- SANCIONS L´alineació indeguda d´un atleta suposarà que al Club causant d´aquesta anomalia, a més de NO puntuar en l´encontre, li serà aplicada una sanció de 300,51 €. Aquesta sanció serà aplicada també cas de no presentar-se a competir. Es considera alineació indeguda la participació d´un atleta que no compleixi integrament la normativa de l´article 1r. (Competició) d´aquest reglament. Així mateix, es considera alineació indeguda la dels atletes que haven participat sota protesta (segons la normativa de l´article 1r. [Competició] ) no presentin la documentació que els hagi demanat el Jutge Àrbitre de l´encontre dintre del termini que aquell estableixi. Es considera que un club no s´ha presentat a competir quan deixi més de dues proves sense omplir. D´aquesta sanció econòmica resten exclosos els clubs que no hagin pogut participar per causa justificada. Art. 6.- NORMATIVA ECONÒMICA Cada equip ha d´aportar com a quota d´inscripció la quantitat de 121 €. Art. 7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ a) La puntuació serà de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punts segons classificació per prova. No hi ha marques mínimes per puntuar. Només deixaran de puntuar els atletes que facin nuls, es retirin o siguin desqualificats pels jutges, és a dir, els que no assoleixin marca. En cas d´empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc. Es considerarà que hi ha empat en una prova quan els jutges donin el resultat com a ex-aequo. b) Si en finalitzar l´Encontre hi hagués empat de punts classificaria primer l´equip que hagi assolit més primers llocs, si persistís l´empat, l´equip que hagi assolit més segons llocs i així successivament. Per a la temporada 2004-05 l´equip del Cnat. de Catalunya de Clubs "A" classificat en última posició baixarà al "B", i el primer equip classificat del "B" pujarà al "A". Art. 8.- HORARI i ORDRE DE PROVES – Campionat de Catalunya "A" 18/1/04 16,30 Perxa (F) Alçada (M) Triple (F) 17,20 Triple (M) 17,50 60 m.t. (F) Pes (F) 18,00 60 m.t. (M) 18,10 60 m.ll. (F) Llargada (F) 18,15 60 m.ll. (M) Perxa (M) 18,25 3.000 m.ll. (F) Alçada (F) 18,45 3.000 m.ll. (M) 19,00 400 m.ll. (F) Llargada (M) 19,10 400 m.ll. (M) 19,20 200 m.ll. (F) Pes (M) 19,30 200 m.ll. (M) 19,40 800 m.ll. (F) 19,45 800 m.ll. (M) 19,55 1.500 m.ll. (F) 20,05 1.500 m.ll. (M) 20,15 4 x 200 (F) 20,25 4 x 200 (M)

No posts to display

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.